Midnight Diner: Tokyo Stories

SERIE
Japan • 2016
Jetzt anschauen
Regisseur(e)
Joji Matsuoka
Schauspieler
Ko A-sung, Kosuke Toyohara, Mitsuru Hirata, Kaoru Kobayashi, Mansaku Fuwa, Toshiki Ayata, Joe Odagiri, Shohei Uno, Tamae Ando, Risa Sudou, Asako Kobayashi, Takashi Yamanaka, Yutaka Matsushige, Ken Mitsuishi, Kimiko Yo, Nahoko Yoshimoto, Yukiko Shinohara, Mitsuki Tanimura, Kaoru Hirata, Yuichiro Nakayama, Kiyofumi Kaneko, Akira Emoto
Sprache
Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Türkisch
Untertitel
Ja