Episode 6(Invading Inferno, Gutsy Granny, Ambush Avalanche)