Naruto

SERIE
Japan • 2004
Jetzt anschauen
Regisseur(e)
Hayato Date
Schauspieler
Chie Nakamura, Hidekatsu Shibata, Noriaki Sugiyama, Junko Takeuchi, Kazuhiko Inoue, Ryoka Yuzuki, Showtaro Morikubo, Kentaro Ito, Koichi Tochika, Nana Mizuki, Toshihiko Seki, Masako Katsuki
Sprache
Deutsch
Untertitel
Ja